ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА: „Погрижи се за косата си“

1.1.Играта „Погрижи се за косата си“, която се провежда на Фейсбук страницата на ЕН – СТЕЙДЖ https://www.facebook.com/NStageOnlineShop,  се организира от „ЕН – СТЕЙДЖ“ ЕООД”, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Надежда, бл. 115, вх. А, ет. 5, с ЕИК  BG201964150, МОЛ: НАСКО НИКОЛОВ ПАПАЗОВ  наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИГРАТА

2.1.Играта „Погрижи се за косата си“ на Фейсбук страницата на „ЕН – СТЕЙДЖ“ ЕООД – https://www.facebook.com/NStageOnlineShop по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Фейсбук. Участниците предоставят информацията си на Организатора, а не на Фейсбук.

3.2.Фейсбук като компания е напълно освободена от отговорност за провеждането на каквито и да е игри на Фейсбук страницата на “„ЕН – СТЕЙДЖ“ ЕООД.

 

3. МЕХАНИЗЪМ

3.1 За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:

       Да разгледа сайта www.nstage.bg и да напише в коментар кой продукт и защо е най-подходящ за неговата коса

       Ако продуктите от сайта са му харесали и иска да се информира за нови игри и актуални промоции, може да последва страницата: https://www.facebook.com/NStageOnlineShop

       Ако иска, може да отбележи приятели, които също да се грижат за косата си

 

3.2 Периодът на Играта e от 14.01.2022 до 23.01.2022

3.3 Играта се организира на български език и се провеждат на страницата на „ЕН – СТЕЙДЖ“ ЕООД на https://www.facebook.com/NStageOnlineShop.

3.4 Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника. Не е необходимо и заплащане на такса.

3.4 Всеки потребител участва еднократно в Играта, независимо от броя коментари, които е публикувал.

3.5 С публикуване на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, участникът декларира, че е запознат с настоящите Правила и се задължава да ги спазва.

 

 

 

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1 Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години с активен профил във Фейсбук, на територията на България с изключение на служителите наЕН – СТЕЙДЖ” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4.2 Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали, подадени от тях към страницата на „ЕН – СТЕЙДЖ“ ЕООД на https://www.facebook.com/NStageOnlineShop, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива материали. Участниците нямат право да публикуват на страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Участниците не могат да поставят на страницата материали с комерсиално съдържание.

4.3 Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни или противоречащи на зададените в Правилата.

4.4 При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.

4.5 Участник, който не е спазил срока за участие в играта, посочен в текста към публикацията на самата игра, не се включва в механизма за печелене на награда.

4.6 Организаторът си запазва правото да одобрява публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата на „ЕН – СТЕЙДЖ“ ЕООД на https://www.facebook.com/NStageOnlineShop. Организаторът има правото еднолично да сваля от Facebook страницата на „ЕН – СТЕЙДЖ“ ЕООД на https://www.facebook.com/NStageOnlineShop всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

5. Награждаване

5.1 Наградите са:

1.    Маска Кerastase Chromatigue за блясък и запазване на цвета на боядисана коса

2.    Маска Кerastase Elixir uptime за разкошна коса

3.    Маска Кerastase Nutritive за дълбока хидратация без отежняване

4.    Маска Кerastase Extensioniste за по-дълга коса без накъсване

5.    Олио Кerastase Elexir ultime елексир за разкошна коса

5.2 Наградите се теглят на лотариен принцип, из между всички участници, изпълнили условията за участие и изискванията на Играта.

5.3 Печелившите участници се обявяват в коментар към промоционалната публикация на Фейсбук страницата на „ЕН – СТЕЙДЖ“ ЕООД- https://www.facebook.com/NStageOnlineShop и се известяват от ОРГАНИЗАТОРА.

5.4 Не се допуска размяна на наградата с паричната й равностойност и/или с друга облага.

5.5 Наградите се доставят чрез куриер в 15 (петнадесет) дневен срок от датата на получаване наличните данни на спечелилия.

5.6 ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за сгрешени или невалидни данни за доставка на наградите или телефонни номера за контакт със спечелилите.

6. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ

6.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ уведомява спечелилите участници най-късно в 7 (седем) дневен срок от края на играта, в коментар към промоционалния пост към играта с покана да изпратят в лично съобщение трите имена, адрес и телефон за връзка, за да се осъществи контакт и организира изпращането и получаването на наградите.

6.2 Спечелилият участник се задължава да изпрати на лично съобщение трите си имена, настоящ адрес и телефон за доставка в срок от 7(седем) дни след публикуване на печелившите.

6.7 Участник, който не е изпратил личните си данни в лично съобщение в посочения срок в т. 6.2. губи правото си да получи наградата.

7. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1 С участието си в Играта физическите лица дават съгласието си личните им данни (име, адрес, имейл, телефон) да бъдат обработвани от Организатора с цел администриране на Играта, установяване на връзка със спечелилите участници и предоставяне на наградите.

7.2 Личните данни ще бъдат запазени и обработени от ОРГАНИЗАТОРА. Целите на обработване на личните данни са: определяне на печелившите в играта и доставяне на наградите. ОРГАНИЗАТОРЪТ гарантира, че личните данни няма да бъдат използвани за други, извън посочените в настоящите Правила, цели или да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случай, когато предаването е в изпълнение на законово задължение на Организатора.

7.3 Сроковете, за които ще бъдат обработвани личните данни, са докато бъдат получени наградите. Личните данни могат да бъдат съхранени и за по-дълъг период само в случай, че Организаторът има законово право или задължение за това.

7.4 Като субект на данни имате всички специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас, по чл. 13 от РЕГЛАМЕНТ № 679 от 2016 г. на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪ+ВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1 Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата „ЕН – СТЕЙДЖ“ ЕООД- https://www.facebook.com/NStageOnlineShop. Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

8.2 Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.8.1 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

8.3 Печелившите участници от Играта дават изричното си съгласие за използване на техните имена и изображения в качеството на победители от страна на Организатора.

8.4 Организаторът не носи отговорност при невъзможност за регистриране на участник в Играта и поради причина извън контрола на Организатора, като например хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.

8.5 Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

8.6 Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата Игра.

8.7 Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата в следствие на официални празници или други обстоятелства, които биха могли да възпрепятстват използването на наградата.

8.8 Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в Играта се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

 

9. ПРАВНИ СПОРОВЕ

9.1 Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците ще бъде решаван извън съдебно.

9.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност и няма да бъде въвличани в спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, или с евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на игрите.

9.2 В случай, че споровете между ОРГАНИЗАТОРА и участниците в играта, е невъзможно да се решат по взаимно съгласие, ще се отнесат към компетентния съд.